ŠK Servis – PO, BOZP, PZS, CO, predaj a montáž požiarnych zariadení

Ako jedna z mála spoločností v Slovenskej republike ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, t.j. preventívne a ochranné služby, ktoré sú zložené z bezpečnostnotechnickej služby, pracovnej zdravotnej služby a služieb v oblasti ochrany pred požiarmi. Pri plnení poskytovaných služieb na seba preberáme zodpovednosť za riadne plnenie služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami a individuálnymi požiadavkami zmluvného klienta.

Zároveň ponúkame výkon ostatných súvisiacich služieb v oblasti BOZP, OPP napr. Výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku.

Okrem iného mame oprávnenia na montáž, opravy a kontroly rôznych požiarnotechnických zariadení a aj iných technických zariadení pre väčšinu významných výrobcov, ktorý sú na slovenskom trhu.

Naše služby

Ochrana pred požiarmi

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.
Viac o našich službách PO

BOZP – Činnosť BTS

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.
Viac o našich službách BOZP

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť ŠK-SERVIS, s.r.o. poskytuje komplexné zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 – poradenstvo, dokumentácia, hodnotenie rizík, návrh opatrení, atď.
Viac o našich službách PZS

Predaj, kontrola, servis prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a predaj hydrantového materiálu

Kontrola hasiacich prístrojov sa musí zabezpečiť najmenej raz za 24 mesiacov, kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov zase raz za 12 mesiacov.
Viac o našich službách

Predaj, montáž, kontrola požiarnych uzáverov

Zabezpečíme predaj požiarnych uzáverov, kontrolu požiarnych uzáverov, ako aj montáž požiarnych uzáver. Ponuka zahŕňa širokú škálu požiarnych uzáverov s požiarnou odolnosťou.

Viac o našich službách

Kontakty

Adresa:
ŠK-SERVIS s.r.o.
Sedliacka 19/3127
979 01  Rimavská Sobota
Telefón:
047 / 563 38 07,  047 / 563 33 52
E-mail: skservis@skservis.sk
Fax: 047 / 581 19 17