ŠK Servis – PO, BOZP, PZS, CO, predaj a montáž požiarnych zariadení

Ako jedna z mála spoločností v Slovenskej republike ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, t.j. preventívne a ochranné služby, ktoré sú zložené z bezpečnostnotechnickej služby, pracovnej zdravotnej služby, služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a špecialistu PO. Pri plnení poskytovaných služieb na seba preberáme zodpovednosť za riadne plnenie služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami a individuálnymi požiadavkami zmluvného klienta.

Zároveň ponúkame výkon ostatných súvisiacich služieb v oblasti BOZP, OPP napr. Výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku.

Okrem iného máme oprávnenia na montáž, opravy a kontroly rôznych požiarnych zariadení a aj iných technických zariadení pre väčšinu významných výrobcov, ktorý sú na slovenskom trhu.

Naše služby

Ochrana pred požiarmi

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany aj špecialistu požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.
Viac o našich službách PO

BOZP – Činnosť BTS

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.
Viac o našich službách BOZP

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť ŠK-SERVIS, s.r.o. poskytuje komplexné zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 – poradenstvo, dokumentácia, hodnotenie rizík, návrh opatrení, atď.
Viac o našich službách PZS

Špecialista požiarnej ochrany

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb vypracováva špecialista požiarnej ochrany. Tento projekt potrebuje každá fyzická osoba, fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá budovať. .

Viac o službách špecialistu PO

Predaj, kontrola, servis prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a predaj hydrantového materiálu

Kontrola hasiacich prístrojov sa musí zabezpečiť najmenej raz za 24 mesiacov, kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov zase raz za 12 mesiacov.
Viac o našich službách

Predaj, montáž, kontrola požiarnych uzáverov

Zabezpečíme predaj požiarnych uzáverov, kontrolu požiarnych uzáverov, ako aj montáž požiarnych uzáver. Ponuka zahŕňa širokú škálu požiarnych uzáverov s požiarnou odolnosťou.

Viac o našich službách

Kontakty

Adresa:
ŠK-SERVIS s.r.o.
Sedliacka 19/3127
979 01  Rimavská Sobota
Telefón:
047 / 563 38 07
047 / 563 33 52
E-mail: skservis@skservis.sk