Predaj, kontrola, servis prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a predaj hydrantového materiálu

Predaj, kontrola, servis prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a predaj hydrantového materiáluPodľa §13 vyhlášky MV SR 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy.

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí  každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov  kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu.

Vykonávame:

  • Kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov
  • Opravu hasiacich prístrojov servisnou organizáciou
  • Opravu hydrantových systémov
  • Predaj hasiacich prístrojov
  • Predaj hydrantových skríň, ventilov, hadíc a komponentov
  • Zaškolenie o spôsobe použitia hasiacich prístrojov
  • Inštaláciu hasiacich prístrojov
  • Likvidáciu vyradených hasiacich prístrojov