BOZP – Činnosť BTS

BOZPProstredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §22 zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k BOZP.

Vykonávame:

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP
  • Analýzu rizík
  • Prevádzkové poriadky
  • Ročný audit BOZP
  • Periodické školenie vedúcich zamestnancov, zamestnancov
  • Vstupné školenie zamestnancov
  • Vyšetrenie pracovných úrazov atď.