Špecialista PO


Projekt požiarnej ochrany

specialista poRiešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb vypracováva špecialista požiarnej ochrany. Kto potrebuje takýto projekt? Podľa § 4 písm. k.) zákona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zn. predpisov tento projekt potrebuje každá fyzická osoba, fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá budovať. Takýto projekt slúži hlavne na ochranu a zdravia osôb, majetku či zvierat, na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari ako aj pri zdolávaní požiaru.

Podklady potrebné na vypracovanie projektu:

  • Pôdorysy jednotlivých podlaží v mierke, s legendou a plochou (m2) miestností stavby
  • Rez stavby
  • Situáciu stavby s podzemnými alebo nadzemnými hydrantami s presnou vzdialenosťou v metroch
  • Technickú správu – opis materiálov, ktoré budú použité na stavbe

Cena je ovplyvnená rozsahom a náročnosťou daného projektu, preto uprednostňujem konzultáciu a následnú dohodu na cene.

 

Špecialista Požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  1. a)vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  2. b)vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  3. c)riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  4. d) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  5. e)spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.