PO – Činnosť technika požiarnej ochrany

ochrana pred požiarmiDodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.

Vykonávame

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie PO
  • Školenie vedúcich zamestnancov , zamestnancov, PPH PR, mimopracovná doba
  • Vykonávanie cvičných požiarnych poplachov
  • Preventývne protipožiarne prehliadky vo firmách a v bytových domoch atď.